Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs ofert na udzielanie w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2024 roku

Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Szaflarach

działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2021 poz 711 t.j.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

na udzielanie w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2024 roku świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii.  

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą spełniające wymagania określone w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2021 poz.711 t.j.)

Z warunkami konkursu, w tym z projektem umowy można  zapoznać się  w na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach pod adresem  www.spgozszaflary.pl

Oferty należy składać na udostępnionych na stronie internetowej formularzach w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 21 grudnia 2021r. do godz. 17.00 w Sekretariacie Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.
Na kopercie powinien być określony zakres, na który składana jest oferta, wraz z podaniem danych kontaktowych oferenta. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2021r. w budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach,  ul. Orkana 37C o godzinie 18:00. 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert ukaże się na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.

Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Termin związania ofertą wynosi  14  dni.

Ewentualne  protesty i odwołania  dotyczące  konkursu  będą  rozpatrywane  zgodnie z  procedurą i w terminach określonych zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z póź. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021poz.711 t.j.).

Kierownik SPGOZ Szaflary