Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności spgozszaflary.pl

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spgozszaflary.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-02-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
 • o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-06-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-06-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Aleksandra Zagórska.
 • E-mail: osrodek.zdrowia@spgozszaflary.pl
 • Telefon: 18 261 13 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach
 • Adres: ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary
 • E-mail: osrodek.zdrowia@spgozszaflary.pl
 • Telefon: 18 261 13 10

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do ośrodka jest możliwy komunikacją autobusową i kolejową.

Dojścia z przystanków są pozbawione barier architektonicznych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do przychodni prowadzi jedno wejście główne.

Przed wejściem znajdują się schody, obok których zainstalowano zewnętrzną windę.

Do wejścia i windy prowadzi ścieżka naprowadzająca. Wyznaczono też pola uwagi.

W budynku znajduje się rejestracja z obniżonym blatem.

Wszystkie pomieszczenia i korytarze w budynku są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku są oznaczenia kontrastowe, alfabetem brajla oraz plany tyflograficzne.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.