Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę: UST-5299 głowicy kardiologicznej Phased Array

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO. Zgodnie z art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(j.t. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) ustawy nie stosuje się.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach, ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary, NIP: 7352198051

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup - UST -5299- głowicy kardiologicznej Phased Array.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Uwagi:
W interesie Dostawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Szaflarach w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie.
Osoba do kontaktu Pan lek dent. Tymoteusz Derebas- Kierownik Ośrodka Zdrowia – tel. 18-27-547-76.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia 10 maj 2019 r.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: finanse@spgoz.szaflary.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach
ul. Orkana 37c
34-424 Szaflary
do dnia 26.04.2019 do godz. 10.00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.04.2019 r., a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.spgoz.szaflary.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowej zamieszczono na stronie internetowej: www.spgoz.szaflary.pl

V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 100 % cena.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.spgoz.szaflary.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej finanse@spgoz.szaflary.pl

VII. ZAŁĄCZNIK
Formularz oferty cenowej.