Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs ofert - pediatra

Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Szaflarach

działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. nr 112 poz. 654)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

na udzielanie w okresie od 01.08.2018r. roku do 31.12.2020r. roku świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii przez lekarza specjalistę w  zakresie  pediatrii.

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą spełniające wymagania określone w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654 z póź. zm.).

Z warunkami konkursu, w tym z projektem umowy można zapoznać się w na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach pod adresem www.spgoz.szaflary.pl
Oferty należy składać na udostępnionych na stronie internetowej formularzach w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach. Na kopercie powinien być określony zakres, na który składana jest oferta, wraz z podaniem danych kontaktowych oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia2018 r. w Szaflarach ul. Orkana 37c o godzinie 17:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert ukaże się na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.

Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Ewentualne protesty i odwołania dotyczące konkursu będą rozpatrywane zgodnie z procedurą i w terminach określonych zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póź. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654).

Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Szaflarach