Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs ofert na udzielanie w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku świadczeń zdrowotnych

Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Szaflarach

działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.)

OGŁASZA

KONKURS OFERT

na udzielanie w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu usług medycznych pacjentom Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą spełniające wymagania określone w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.)

Z warunkami konkursu, w tym z projektem umowy można  zapoznać się  w na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach pod adresem  www.spgozszaflary.pl
Oferty należy składać na udostępnionych na stronie internetowej formularzach w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 23 grudnia 2020r. do godz. 17:00 w Sekretariacie Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.
Na kopercie powinien być określony zakres, na który składana jest oferta, wraz z podaniem danych kontaktowych oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 stycznia 2021r. w budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach,  ul. Orkana 37C o godzinie 18:00 .

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert ukaże się na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.

Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Termin związania ofertą wynosi 7 dni.

Ewentualne  protesty i odwołania dotyczące  konkursu  będą  rozpatrywane  zgodnie z  procedurą i w terminach określonych zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póź. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.).

Kierownik SPGOZ Szaflary