Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia

Miła atmosfera

Fachowa obsługa

Profilaktyka chorób serca

Profilaktyka cukrzycy

Profilaktyka raka szyjki macicy

Profilaktyka próchnicy

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy Медична допомога для громадян України

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach

Zdjęcie budynku ośrodka zdrowia

34-424 Szaflary, ul. Orkana 37c
woj. małopolskie

Rejestracja
 18 261 13 10
 18 275 47 76
Gabinet stomatologiczny
 18 261 13 12
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 18 261 13 14
Gabinet ginekologiczno-położniczy i położnej
 18 261 13 17

NIP: 7352198051

Plakat kampanii „Mleko mamy ma moc”

narodowe-centrum-edukacji-zywieniowej-logo.png

kodeks_m_w600.png

Zapraszamy do korzystania z pomocy naszego fachowego personelu i składania deklaracji w Ośrodku Zdrowia.

ikona deklaracji POZ

 • Liczba odsłon:265,280
 • Liczba wejść:36,111

  Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
  w Szaflarach

  działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.)

  OGŁASZA

  KONKURS OFERT

  na udzielanie w okresie od 01.08.2020 roku do 31.07.2022 roku świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii przez lekarza specjalistę w  zakresie  pediatrii.  

  Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą spełniające wymagania określone w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.)

  Z warunkami konkursu, w tym z projektem umowy można  zapoznać się  w na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach pod adresem  www. spgozszaflary.pl
  Oferty należy składać na udostępnionych na stronie internetowej formularzach w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 30 lipca 2020r. do godz. 17.00 w Sekretariacie Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.
  Na kopercie powinien być określony zakres, na który składana jest oferta, wraz z podaniem danych kontaktowych oferenta.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2020r. w budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach,  ul. Orkana 37C o godzinie 18:00.

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert ukaże się na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.

  Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

  Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

  Ewentualne  protesty i odwołania  dotyczące  konkursu  będą  rozpatrywane  zgodnie z  procedurą i w terminach określonych zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póź. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.).

  Kierownik SPGOZ Szaflary