Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia

Miła atmosfera

Fachowa obsługa

Profilaktyka chorób serca

Profilaktyka cukrzycy

Profilaktyka raka szyjki macicy

Profilaktyka próchnicy

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach

34-424 Szaflary, ul. Orkana 37c
woj. małopolskie

Rejestracja
 18 261 13 10
 18 275 47 76
Gabinet stomatologiczny
 18 261 13 12
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 18 261 13 14
Gabinet ginekologiczno-położniczy i położnej
 18 261 13 17

NIP: 7352198051

mmmm-b-w600.png

narodowe-centrum-edukacji-zywieniowej-logo.png

kodeks_m_w600.png

Zapraszamy do korzystania z pomocy naszego fachowego personelu i składania deklaracji w Ośrodku Zdrowia.

deklaracja_POZ.jpg

 • Liczba odsłon:176,052
 • Liczba wejść:21,616

  Szaflary, dnia 01.08.2017 r.

  SPGOZ.271.1.2017.ZP

  ZAPROSZENIE
  do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę:
  głowicy convex UST-9123

  Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO. Zgodnie z art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(j.t. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) ustawy nie stosuje się.

  1. ZAMAWIAJĄCY:

  Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach, ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary, NIP: 7352198051

  1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup GŁOWICY CONVEX UST-9123
   - zakres częstotliwości 2,0-6,0MHz,
   - liczba elementów min.190
   - kąt skanowania min. 60st.
   - obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości  powierzenia  części  lub  całości  zamówienia podwykonawcom.
  4. Zamawiający nie dopuszcza zamienników. Wymagana autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu. Dokument załączyć.

  Uwagi:

  W interesie Dostawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.

  Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia  w Szaflarach w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie.
  Osoba do kontaktu Pan lek dent. Tymoteusz Derebas- Kierownik Ośrodka Zdrowia – tel. 18-27-547-76.

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Termin wykonania zamówienia 30 września 2017 r.

  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: finanse@spgoz.szaflary.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:

  Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach
  ul. Orkana 37c|
  34-424 Szaflary

  do dnia 14.08.2017 r. do godz. 10.00

  1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.08.2017 r., a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.spgoz.szaflary.pl
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowej zamieszczono na stronie internetowej: www.spgoz.szaflary.pl
  1. OCENA OFERT

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 100 % cena.

  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej  znajdującej się pod adresem www.spgoz.szaflary.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej finanse@spgoz.szaflary.pl

  1. ZAŁĄCZNIK

  Formularz oferty cenowej.