Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia

Miła atmosfera

Fachowa obsługa

Profilaktyka chorób serca

Profilaktyka cukrzycy

Profilaktyka raka szyjki macicy

Profilaktyka próchnicy

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach

Zdjęcie budynku ośrodka zdrowia

34-424 Szaflary, ul. Orkana 37c
woj. małopolskie

Rejestracja
 18 261 13 10
 18 275 47 76
Gabinet stomatologiczny
 18 261 13 12
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 18 261 13 14
Gabinet ginekologiczno-położniczy i położnej
 18 261 13 17

NIP: 7352198051

Plakat kampanii „Mleko mamy ma moc”

narodowe-centrum-edukacji-zywieniowej-logo.png

kodeks_m_w600.png

Zapraszamy do korzystania z pomocy naszego fachowego personelu i składania deklaracji w Ośrodku Zdrowia.

ikona deklaracji POZ

 • Liczba odsłon:189,757
 • Liczba wejść:23,483

  Szaflary, dnia 14.11.2016r.

  SPGOZ.271.1.2016.ZP

  ZAPROSZENIE
  do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę:
  „Głowicy liniowej Hitachi Aloka model UST 5413”

  Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO. Zgodnie z art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) ustawy nie stosuje się.

  I.    ZAMAWIAJĄCY:

  Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach, ul. Orkana 37c,
  34-424 Szaflary, NIP: 7352198051

  II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup głowicy liniowej Hitachi Aloka model UST 5413 do badania małych narządów, piersi, oraz naczyń.
   Zakres częstotliwości 3-13MHz, czoło głowicy 38 mm lub inną kompatybilną z USG Hitachi Aloka F 37.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

  Uwagi:

  W interesie Dostawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.

  Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Szaflarach w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie.
  Osoba do kontaktu Pan lek dent. Tymoteusz Derebas - Kierownik Ośrodka Zdrowia – tel. 18-27-547-76.

  III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Termin wykonania zamówienia 30 listopad 2016r.

  IV.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: finanse@spgoz.szaflary.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:

  Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach
  ul. Orkana 37c
  34-424 Szaflary

  do dnia 21.11.2016 do godz. 10.00

  1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.11.2016r., a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.spgoz.szaflary.pl
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowej zamieszczono na stronie internetowej: www.spgoz.szaflary.pl

  V.    OCENA OFERT

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 100 % cena.

  VI.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.spgoz.szaflary.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej finanse@spgoz.szaflary.pl

  VII.    ZAŁĄCZNIK

  Formularz oferty cenowej.